ךרתא ירקבמל רשפאל לכות - דוק לש הטושפ הפסוה ידי לע ?טנרטניאב רתא ךל שי
.שופיחה עונמב תונכות שפחל

:ךרתאל ותוא קתעהו אבה דוקה תא ןמס
:אבה עונמה תמגודכ שופיח עונמ תיטמוטוא רוצי דוקה

Webmaster - click here!


freeware.co.il-ל © תורומש תויוכזה לכ